HART VOOR VEERE

met elkaar, voor elkaar

HART VOOR VEERE is een onafhankelijke partij van en voor inwoners van de gemeente Veere. Inwoners van de gemeente Veere dienen zich zoveel mogelijk te kunnen ontplooien. De gemeente Veere dient aantrekkelijk te zijn en te blijven om daar in een veilige omgeving:

  • te wonen
  • te werken
  • te recreëren

Als HART VOOR VEERE zitten wij in de politiek om dat te bereiken.

KERNWAARDEN                             

Om keuzes te maken hebben wij kernwaarden benoemd. Deze kernwaarden bepalen onze politieke richting. Onze kernwaarden zijn:

  • onafhankelijkheid en niet gebonden aan een landelijke politieke partij               
  • transparante politiek
  • nieuw en daadkrachtig
  • een zelfstandig gemeente Veere (niet opgaan in andere gemeente)

HART VOOR VEERE

met elkaar, voor elkaar


SPEERPUNTEN

HART VOOR VEERE is een partij die werkt aan herstel van
de verbinding tussen politiek en burgers door u serieus te
nemen en te betrekken bij nieuw beleid.


HART VOOR VEERE heeft maar één doel voor ogen:
Veere is DE gemeente waar u wilt wonen, werken, onder-
nemen of recreëren! En dit doel bereiken we samen met u!

VEERE blijft VEERE
Natuurlijk de zelfstandigheid van de gemeente Veere
behouden. Van een gemeentelijke herindeling is voor
ons en u geen sprake! Wel wordt samenwerking met
buurgemeenten gestimuleerd indien dit leidt tot meer
kwaliteit en/of lagere lasten voor onze inwoners

SPEERPUNTEN
Er zijn in de Veerse samenleving zaken die voor ons van groot belang zijn. 
Deze zaken zullen wij als onze speerpunten behandelen.

WOON & WERKEN

We weten als geen ander dat stads-, dorpsraden, ondernemers-, sport- en culturele verenigingen zeer belangrijke schakels zijn binnen de gemeente Veere. Ze weten als geen ander wat er speelt en leeft binnen onze kernen en dienen zo goed als mogelijk door de gemeente te worden ondersteund. Een onderdeel hierbij zijn de stads- en dorpsvisies, welke naar onze mening toe zijn aan een herziening. Deze nieuwe stads-en dorpsvisies, met de daarbij behorende factor leefbaarheid, zullen als uitgangspunt dienen voor de uitvoeringsprogramma´s.

ECONOMIE

Ondernemers moeten kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen.

Wij houden van ondernemen in het algemeen en van ondernemers in het bijzonder. Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van de gemeente Veere.

Een helder besluitvormingsproces, door middel van korte lijnen, vanuit de gemeente is van groot belang.  

ONDERWIJS

Wij vinden goed onderwijs van zeer groot belang, daarom streven wij naar goede onderwijsvoorzieningen binnen de kernen. 

De doorstroming van leerlingen vanuit het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs dient te verbeteren. De veranderende arbeidsmarkt vraagt van het beroepsonderwijs om flexibel in te kunnen spelen op de veranderende eisen. Het voortgezet onderwijs dient hier in samenspraak met het bedrijfsleven al op in te spelen. Hierbij dient de gemeente zich actief in te zetten om dit binnen het voortgezet onderwijs op Walcheren te bewerkstellingen. 

RECREATIE

De verblijfsrecreatie is een van de belangrijkste economische dragers binnen de gemeente. Wij zetten dan ook in op kwaliteitsverbetering van bestaande recreatiebedrijven om deze toekomstbestendig te maken.

Daarnaast streven we naar een evenwichtige balans tussen inwoners en recreanten, dit om de leefbaarheid van alle kernen te behouden. Dit doen we onder meer door in te zetten op mobiliteitshub´s.

Een mobiliteitshub is een duurzame parkeergelegenheid. Aan de buitenzijde van de kernen komen grootschalig parkeren, openbaar vervoer, duurzame vervoersmiddelen en fietsenverhuur samen.

JEUGD & JONGEREN

Wie kent het gezegde niet: “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. We zien graag dat onze jongeren een duidelijke positie innemen in onze samenleving. Jongeren moeten behouden blijven in de gemeente Veere. Hiervoor zijn nodig: een goed vestigingsklimaat, scholen, betaalbare huizen (Tiny houses, starterswoningen) en voldoende werkgelegenheid. 

Wij vinden het van groot belang dat onze jongeren actief betrokken worden bij maatschappelijke vraagstukken. Initiatieven om jongeren bij deze vraagstukken te betrekken begint volgens ons met het serieus nemen van deze groep. Dat betekent dat buiten bestaande kaders gedacht moet worden. We stellen dan ook voor om het organiseren van projectmatige betrokkenheid te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat we met deze aanpak een bredere participatie met de jeugd kunnen bewerkstelligen. 

FINANCIEEL

Gemeente Veere dient een financieel gezonde gemeente te zijn. We willen dit bereiken door een realistische begroting met financieel haalbare projecten. Ieder project dient financieel transparant opgebouwd te zijn, waarbij draagvlak vanuit de samenleving essentieel is.

We blijven ver weg van hoge tariefstijgingen op parkeren en toeristenbelasting. Wij zijn een voorstander van het normaliseren van deze tarieven. 

ZORG VOOR ELKAAR

Zelfredzaamheid is het uitgangspunt maar er moet altijd hulp worden geboden aan hen die het nodig hebben.

Wij zetten in op het zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen van ouderen en inwoners met een fysieke uitdaging.

We willen het welzijn van de grote seniorengroep bevorderen door actief gebruik te laten maken van de dorpshuizen en voldoende mobiliteit tussen de kernen, dit ook om isolement binnen deze groep te voorkomen. 

DUURZAAMHEID

Voor ons is duurzaam, besparen op energie (opgewekt uit verbanding) en water. Dit is te realiseren door stimulering van zonne-energie, windenergie en opvang/ zuivering van zoetwater. De inwoners en ondernemers dienen mede door de gemeente Veere te worden geïnspireerd om zich duurzamer te gaan gedragen. Dit kan onder andere door actief diverse doelgroepen te benaderen met energiebesparende informatie. Door de toegenomen kennis op materiaalgebied zijn nieuwbouw en verbouw veel duurzamer geworden.

Naast zaken op het energiegebied willen wij ook samen met de agrarische sector en de Provincie Zeeland zoeken naar mogelijkheden voor het gebrek aan zoet water.

SPORT

Wij stellen dat iedereen de mogelijkheid dient te hebben om deel te nemen aan een sport- evenement/vereniging. Sport dient ingezet te worden voor het fysieke en sociale vlak. Hierin zien we samenwerking tussen sportclubs, onderwijs, opvang en ouderenzorg.

Daarnaast vinden we dat de gemeente een actieve, stimulerende rol tot zich mag nemen om het sportaanbod voor jongeren te vergroten.

De komende 10 jaar zal sporten in verenigingsverband teruglopen. Als gemeente moeten we dan ook duurzame (sport)voorzieningen creëren.

WERKNEMERS

Het vinden van werknemers voor ondernemers is één van onze grootste uitdagingen binnen onze gemeente. Binnen de horeca- en recreatiesector en agrarische sector willen we dit probleem aanpakken door het stimuleren van het tijdelijk huisvesten van werknemers. Echter dit mag niet ten koste gaan van de huisvesting voor onze eigen jongeren.

Het tijdelijk kunnen huisvesten is volgens ons een middel om vacatures sneller ingevuld te krijgen. Samen met het bedrijfsleven zal naar meerdere oplossingen gezocht dienen te worden.

LOKALE ONDERNEMERS

Waar mogelijk moeten diensten en producten vanuit de gemeente bij onze lokale ondernemers worden afgenomen. Dit bevordert de Veerse economie en dus de werkgelegenheid.

Wees loyaal, koop lokaal!

CULTUUR & LANDSCHAP

Het Veerse DNA dragen wij als partij een warm hart toe. De historische kernen, onze stranden, uitgestrekte landerijen en karakteristieke historische gebouwen. Dat alles moeten we behouden. Ook de Veerse cultuurhistorie is van groot belang. De typerende Veerse evenementen als ringrijden, gaaischieten of de solexraces. Dit moeten we koesteren en behouden evenals het kunstzinnige verleden van de diverse Veerse kernen.

Naast onze cultuurhistorie hebben wij ook sympathie voor moderne kunst en vernieuwende cultuur. Dit alles maakt wat gemeente Veere is en blijft.